REGULAMIN SLEEPWALKER BOUTIQUE SUITES

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Hotelu www.sleepwalker.pl .

§ 2. Doba hotelowa

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 następnego dnia.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§ 3. Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Zameldowanie Gościa odbywa się w Recepcji hotelowej, która znajduje się na pierwszym piętrze.
3. Recepcja jest czynna w godz. od 7.00-22.00.
4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
5. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
6. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.
7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
9. W przypadku rezerwacji z możliwością zwrotu,  anulacja rezerwacji pokoju na 23 godziny  przed  przyjazdem  lub niepojawienie się Gościa w zaplanowanym terminie, uprawnia Hotel do obciążenia Gościa opłatą w wysokości 100% ceny za pierwszą noc.
10. W przypadku rezerwacji bez możliwości zwrotu, anulacja rezerwacji lub niepojawienie się Gościa w zaplanowanym terminie, uprawnia Hotel do obciążenia Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.

§ 4. Usługi

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
– w miarę posiadanych możliwości zaproponować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
4. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,
– przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się doba hotelowa do końca dnia korzystania przez gościa z pokoju hotelowego.
5. Śniadania hotelowe wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 10.00, w soboty, niedziele i święta w godz. 08.00 – 10.30.
6. Hotel odpłatnie udostępnia Gościom, w zależności od dostępności, miejsce parkingowe na terenie prywatnego, niestrzeżonego parkingu hotelowego. Opłata za pojedyncze miejsce postojowe wynosi 40,00 PLN za dobę.

§ 5. Odpowiedzialność Gości

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z winy podróżujących z Gościem zwierząt.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i sprawdzić czy są zamknięte.

§ 6. Odpowiedzialność Hotelu

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 7. Cisza nocna

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.

§ 8. Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 9. Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10. Postanowienia dodatkowe

1. Hotel akceptuje obecność małych zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu tylko w wyznaczonych apartamentach i ich obecność musi być uzgodniona z hotelem i potwierdzona przez hotel. Hotel może odmówić przyjęcia gościa ze zwierzęciem. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie przyległym do Hotelu.
2. Na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów ozonowania pokoju w wysokości 2 500 zł. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych po jego wyjeździe.
4. Zabronione jest przechowywanie w pokojach hotelowych ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Dyrekcja SleepWalker Boutique Suites

Przyjazd:
Noce:
Wyjazd:
Dorośli:
Ceny w: